Re-integratiebegeleiding

Doelgroep
Werknemers die langer dan zes weken ziek zijn en te maken krijgen met de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en werkgevers die hun langdurig zieke werknemer aanvullende professionele begeleiding willen bieden in het proces naar werkhervatting.

Doel
Volledige hervatting van het eigen werk dan wel werkhervatting op een andere werkplek binnen de eigen organisatie dan wel begeleiding naar een werkplek in een andere organisatie. Aanknopingspunten zijn de 4 A’s van arbeid; Arbeidsinhoud, -verhoudingen, -omstandigheden en – voorwaarden. In elk van deze domeinen kunnen knelpunten voorkomen die leiden tot ziekte en verzuim. Het is van belang alle aspecten mee te nemen in de begeleiding en verbanden te vinden tussen individu, werkomgeving en organisatie.

Duur en frequentie
De mate waarin herstel te verwachten is, hangt af van het moment waarop de werknemer de psycholoog voor de eerste keer bezoekt. Het aantal contacten, de duur en intensiteit is afhankelijk van de ernst van de psychische klachten. Gemiddeld zijn acht tot twaalf gesprekken gedurende de periode van het verzuim voldoende om het doel te bereiken.

Setting
Individueel en afstemming met leidinggevende, bedrijfsarts en eventueel relevante andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris. Gesprekken vinden plaats in de praktijk van de psycholoog of in de werkomgeving van de werknemer.

Werkwijze en activiteiten
Tijdens de gesprekken worden handvatten aangeboden waarmee de werknemer, i.o.m. de leidinggevende en de bedrijfsarts stapsgewijs gaat werken aan werkhervatting, hetzij in de eigen functie, hetzij in ander werk. Centraal staan herstel van functioneren en op een goede manier omgaan met klachten en beperkingen. Tijdens het traject wordt o.a. aandacht besteed aan:
- Oorzaken en reden van verzuim (persoonskenmerken vs organisatiekenmerken)
- Factoren die herstel belemmeren dan wel bevorderen
- Contact met het werksysteem
- Rol van de direct leidinggevende
- Sociale steun vanuit de werkomgeving en de privéomgeving
- Energiebalans (draagkracht vs draaglast)
- Competenties van de werknemer
- Persoonlijke effectiviteit (assertiviteit, omgaan met werkstress, beroepshouding)
- Terugvalpreventie

Randvoorwaarden
Kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de financiële consequenties voor werkgever en werknemer.